Krajevna skupnost Levpa

KS LEVPA je sestavljena iz več zaselkov in vasi. Nahaja se na SZ pobočju Banjške planote. Na Z jo omejuje Soška dolina, na J grapa Avščka, na SV Kalski Breg ter na SZ grapa potoka Vogršček in strmine Soške doline.

KS Levpa sestavljata dve večji enoti: vas Levpa s pripadajočimi zaselki ter Seniški Breg.

Levpa: Je razloženo naselje. Ravnega sveta je v okolici zaselkov bolj malo. Osrednji del sestavljata zaselka Gorenja in Dolenja Levpa. V Gorenji Levpi se nahaja podružnicna šola OŠ Kanal ter Župnijska cerkev sv. Štefana, v Dolenji Levpi pa gostilna, obrat Levplast, ekološka kmetija Skrt in spomenik padlim v NOB. Pripadajoči zaselki so Bizjak, Sukavec, Krajc, Kras, Grašče, Robi, Zavrh, Testeni, Hoje, Košenija, Modrzeli in Mešnjak. Svet je večinoma kraški, zato je na tem območju zelo malo stanovitnih izvirov vode. Pojavijo se le tam, kjer se nahaja plast fliša. Še danes je za večino prebivalstva vir pitne vode deževnica. V zaselku Robi se nahajata dve kali ali kot jim pravijo domacini "močili", ki sta namenjeni za napajanje živine.

Seniški breg: Je razložena vas, sestavljena iz manjših gručastih zaselkov. Na prisojnem pobočju in v zavetrju ležijo zaselki Avšje, Škodniki, Senica in Markiči. Tla so pretežno flišnata. Višje ležeči zaselki Zatrebež, Široka Njiva in Ravne so že na zakrasnelem svetu, zato tam prevladujejo senožeti, ki pa se zaradi opuščanja živinoreje zaraščajo.

Ljudje in življenje tukaj

Tako kot drugod po Sloveniji je tudi v KS Levpa pereč problem upadanje števila prebivalstva.

Iz preglednice je razvidno, kako se je gibalo število prebivalstva po posameznih obdobjih.

LetoŠt. prebivalcev
1869 727
1900 930
1931 871
1961 601
1971 485
1981 415
1991 383
2003 331

V preteklosti so se preživljali s kmetijstvom in živinorejo, v Seniškem Bregu pa tudi s sadjarstvom. Po drugi svetovni vojni si je veliko ljudi poiskalo kruh v tujini, zaposlovali pa so se tudi v tovarni Salonit Anhovo, v Žici, pri železnici.

Tudi danes si še nekaj krajanov služi kruh v Salonitu Anhovo, v Plastiku Kanal, obratu Ciciban - Petejan v Kalu nad Kanalom, na delo pa se vozijo tudi v Novo Gorico in Tolmin.

Danes je življenje v KS Levpa lepo, saj je skoraj v vse zaselke speljana asfaltirana cesta, telefonska napeljava, elektrika, poskrbljeno je za odvoz odpadkov, organiziran je šolski prevoz otrok. Številne poti, stezice, lepa narava in cist zrak pa nudijo veliko možnosti za sprostitev in rekreacijo.